Spring Cup 2023: Event 3. Протесты

 
Вы не можете подавать протесты
Сессия - Race 1
Протест #4065 - Igor Basarovskiy vs. Igor Basarovskiy[ Протест отклонен ]
Протест #4066 - Vladimir Shumilov vs. Vladimir Shumilov[ Баллы 3 ]
Сессия - Race 2
Протест #4064 - Oleg Antoshenkov vs. Vasiliy Zaitsev[ Баллы 4 ]